top of page

GENERAL CONDITIONS AVG

Naomi Makeup and Hair

Keenenburgweg 3,

2636 GK Schipluiden

the Netherlands
KvK: 66234751

Tel.: 0645556276

E-mail: info@naomimakeupandhair.com


1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Naomi Makeup and Hair en haar opdrachtgevers. Naomi Makeup and Hair accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Naomi Makeup and Hair.
1.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Naomi Makeup and Hair kenbaar worden gemaakt.
1.6 Identiteit ondernemer: Naomi Reisner van Emmerik (eigenaar), Naomi Makeup and Hair, Smetanapad 5 2625AA Delft, info@naomimakeupandhair.com, www.naomimakeupandhair.com, 0645556276, kvk 66234751, NL64INGB0006879466, NL002251362B48

2. REISKOSTENVERGOEDING
2.1 De door Naomi Makeup and Hair gemaakte reis- en reistijdvergoeding voor haar werkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De reiskosten worden gebaseerd op een kilometervergoeding  € 0,45 per kilometer, gerekend vanaf het correspondentieadres, zijnde Smetanapad 5, te Delft.
2.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever, inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Naomi Makeup and Hair. 
2.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever. 

3. TOTSTANDKOMING BOEKING
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Naomi Makeup and Hair aanvaardt.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Naomi Makeup and Hair alvorens een boeking te doen. 
3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 
3.4 Een offerte heeft een geldigheid van 1 (zegge: één) maand, mits nadrukkelijk anders vermeldt. 
3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4: Tarieven 
Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9 of 21% BTW. 
4.1 Naomi Makeup and Hair kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dag-vergoeding. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren. 
4.2 Overuren zullen ten alle tijden in rekening worden gebracht. Gerekend vanaf 15 minuten na verstrijken eindtijd volgens het basis uurtarief. Dit zal berekend worden in tijdseenheden van een kwartier, zijnde 15 minuten. 
4.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 05:00 uur zal Naomi Makeup and Hair 150% van het uurtarief berekenen. 
4.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op zondag/feestdag zal Naomi Makeup and Hair een toeslag van € 75,- berekenen. 
4.5 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal Naomi Makeup and Hair een toeslag van € 50,- berekenen. 
4.6 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 05:00 en 06:00 zal Naomi Makeup and Hair een toeslag van € 75,- berekenen. 
4.7 Voor proefsessies in de avonduren of in het weekend zal er een toeslag van € 50,- gerekend worden. 
4.8 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten door toedoen van opdrachtgever met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 35,- per uur. 

5. BETALING DIENSTEN EN PRODUCTEN
5.1 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, muv producten.
5.2 Cadeaukaart: bedrag dient in zijn geheel, bij uitgiften, direct te worden betaald. Bij vermoeden van vervalsing of fraude zal betaling met een tegoedbon niet geaccepteerd worden. Cadeau kaarten zijn nooit inwisselbaar voor geld.
5.3 Producten verkrijgbaar via Naomi Makeup and Hair dienen vooraf te worden betaald. Bestelde producten zullen indien op voorraad binnen 5 werkdagen worden afgeleverd bij de opdrachtgever. Dit kan door een persoonlijke aflevering worden gedaan of via de post. 
5.4 Bruidsstyling: Na acceptatie zullen reserveringskosten in rekening gebracht worden. Onder reserveringskosten wordt verstaan 20% van het geaccepteerde geoffreerde bedrag exclusief reiskosten. 
5.5 Kosten voor de proefsessie, van €105,00 voor proef bruidsmake-up,  €150,00 voor proef bruidskapsel en €225,00 voor proef bruidsmake-up en proefkapsel, dienen twee weken voor de proefafspraak plaatsvindt worden voldaan. 
5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Naomi Makeup and Hair moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
5.8 Huur van haarextentions: De haarstukken worden tijdelijk in bruikleen aangeboden tegen een vergoeding. Na gebruik is de opdrachtgever verantwoordelijk om de haarstukken in een gefrankeerde, envelop retour te zenden. Naomi Makeup and Hair zal de te huren extentions bevestigen. 

6. OVERMACHT
6.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Naomi Makeup and Hair ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.  Reserveringskosten worden niet gerestitueerd. 
6.2 Bij opdrachten voor bruidsstyling zal Naomi Makeup and Hair zich inspannen een collega te vinden die de opdrach kan overnemen hier kan echter geen garantie voor beschikbaarheid worden afgegeven.
6.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Naomi Makeup and Hair niet tot schadevergoeding of terugbetaling aanspreken.

7. OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Naomi Makeup and Hair gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Met uitzondering van bruidsstyling.
7.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. Met uitzondering van bruidsstyling.
b) Bij annulering vanaf de 6e dag voor de opdracht 100%. Met uitzondering van bruidsstyling.
c) Bruidsstyling: Geboekte opdrachten van Naomi Makeup and Hair kunnen door opdrachtgever tot de 61ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:
e)60 tot 31 dagen voor de uitvoerdatum brengt Naomi Makeup and Hair 50% van het geoffreerde bedrag in rekening;
e) 30 tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum brengt Naomi Makeup and Hair 75% van het geoffreerde bedrag in rekening;
f) Bij annulering 7 dagen tot en met de uitvoerdatum voor de opdracht wordt 100% van het geoffreerde bedrag gerekend.
g) Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie verschuldigd op basis van de geldende prijzen voor een proefsessie. Het bedrag van de proefsessie : €225 voor proef bruidskapsel en proef make-up, €150 voor proef bruidskapsel of €105 voor proef bruidsmake-up.
Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
g).1     30 tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum brengt Naomi Makeup and Hair 75% van het geoffreerde bedrag in rekening;
g).2     7 dagen tot en met de uitvoerdatum brengt Naomi Makeup and Hair 100% van het geoffreerde bedrag in rekening;

8. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
8.1 Naomi Makeup and Hair zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2 Naomi Makeup and Hair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Naomi Makeup and Hair is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. 
8.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Naomi Makeup and Hair te worden ingediend.
8.4 Naomi Makeup and Hair sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid Naomi Makeup and Hair en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Naomi Makeup and Hair kunnen worden toegerekend.
8.5 Naomi makeup and hair accepteert geen enkele claim voor schadevergoedingen, zowel materieel alsmede immaterieel. 

9. PERSOONSGEGEVENS
9.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruik worden voor en door Naomi Makeup and Hair. 
9.2 Beeldmateriaal gemaakt door Naomi Makeup and Hair of aangeleverd via derde zullen uitsluitend onder toestemming van de opdrachtgever worden gebruikt op Social Media/ Website. 
9.3 Naomi makeup and hair vraagt alleen om persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor het correct en volledig uitvoeren van haar werkzaamheden.

10. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN
9.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Naomi Makeup and Hair, te weten www.naomimakeupandhair.com verwijzing naar de algemene voorwaarden bevinden zich op het opdrachtformulier. 
9.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

11. SLOTBEPALINGEN
11.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Naomi Makeup and Hair bestaat is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Naomi Makeup and Hair en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
11.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


AVG

Privacybeleid Naomi Makeup and Hair. 
Jouw privacy is erg belangrijk! Daarom verwerk ik alleen gegevens die nodig zijn voor mijn dienstverlening. Met de gegevens die ik opsla ga ik zorgvuldig om. In mijn privacybeleid geef ik onder andere aan welke gegevens ik waarom opsla en / of gebruik en wanneer ik jouw gegevens met derden deel. Ook vermeld ik welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens die ik van jou heb. 
Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ik verwerk enkel gegevens die jij zelf ter beschikking stelt aan mij. De volgende gegevens heb ik van jou nodig om mijn dienstverlening goed te kunnen uitvoeren: 
- Voor- en achternaam  - Adresgegevens - E-mailadres - Telefoonnummer - Trouwdatum  
Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens verwerk ik enkel voor mijn dienstverlening en wanneer het wettelijk verplicht is persoonsgegevens te verwerken. 
Wijze van verwerken en bewaartermijn
Jouw gegevens verwerk ik zoals wettelijk verplicht en bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is voor mijn dienstverlening. Er wordt hierbij een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd. 
Als je hebt aangegeven geen gebruik meer te willen maken van mijn diensten, dan zal ik jouw gegevens verwijderen uit mijn contactgegevens. Facturen met jouw persoonsgegevens moet ik wel bewaren in verband met wettelijke administratieve verplichtingen. 
Wie heeft inzage in de gegevens?
Jouw gegevens kunnen enkel verwerkt en geraadpleegd worden door mijzelf en stel ik nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. 
Kwaliteitseisen persoonsgegevens
Het is belangrijk dat alle persoonsgegevens die je aan mij doorgeeft correct en nauwkeurig zijn. 
Als je van plan bent de persoonsgegevens van iemand anders aan mij te versturen, bijvoorbeeld bij het maken van een boeking namens hen, dan kan dit alleen als diegene daarvoor toestemming heeft verleend en nadat ik diegene heb geïnformeerd over hoe ik zijn of haar persoonsgegevens zal gebruiken. 
Beveiliging
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorg, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende, technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer ik gebruik maak van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal ik in het kader van de bescherming van jouw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over beveiligingsmaatregelen. 
Website
Voor mijn website maak ik gebruik van de software van Wix.com. Om de website technisch gezien zo goed mogelijk te laten werken, heeft Wix.com inzage in de gegevens die via mijn website over jou verzameld worden. Het is Wix.com niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan de technische ondersteuning voor mijn website of ter verbetering van haar eigen dienstverlening. 
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige heb verzameld neem dan contact met mij op, zodat ik de gegevens kan verwijderen. 
Cookies
Google plaatst cookies op mijn website. Dit is een onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Hiermee kan ik bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken en zo mijn website verbeteren. Het is mogelijk dat Google wettelijk verplicht is inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google geen toestemming verleend om deze informatie te gebruiken voor andere diensten. 
Jouw rechten 
Om jouw privacy te waarborgen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je bepaalde rechten. Welke rechten dit zijn lees je hieronder.
Recht op inzage
Wil je weten welke gegevens ik van jou heb opgeslagen en gebruik? En aan welke derden ik jouw gegevens heb doorgegeven? Dan kan je mij schriftelijk of per mail een verzoek tot inzage sturen. Binnen 4 weken ontvang je van mij een reactie op jouw verzoek. Als je volgens mij recht hebt op inzage, dan stuur ik een overzicht van de gegevens op naar het bij mij bekende e-mailadres.
Recht op rectificatie
Ik ben er verantwoordelijk voor om jouw persoonsgegevens correct op te slaan en te actualiseren wanneer dit nodig is. Wil je de gegevens die ik heb opgeslagen en / of gebruik laten aanpassen of aanvullen? Dat kan. Wanneer je mij schriftelijk of per mail een verzoek tot rectificatie stuurt, zal ik binnen 4 weken de gegevens aanpassen of aanvullen. Als ik jouw gegevens heb doorgegeven aan andere partijen, dan zal ik hen ook over de wijziging informeren. Van de wijziging ontvang je een bevestiging.  
 
Recht op beperking van de verwerking 
Heb je het vermoeden dat de gegevens die ik heb opgeslagen of gebruik niet juist zijn? Geef mij dit dan zo spoedig mogelijk door. Ik zal binnen 4 weken controleren of de gegevens kloppen en zo nodig pas ik ze aan. Per mail zal ik je bevestigen dat ik de gegevens niet langer opsla of gebruik zolang de beperking geldt. 
Recht op overdraagbaarheid 
Als je de gegevens die ik van jou heb wilt doorgeven aan een andere partij, stuur mij dan schriftelijk of per mail een verzoek. Binnen 4 weken ontvang je van mij een reactie. Indien ik van mening ben dat ik je deze gegevens kan verstrekken, ontvang je van mij een e-mail met een overzicht van jouw persoonsgegevens. 
Wil je dat ik jouw gegevens doorgeef aan een andere partij? Dat kan. Stuur mij schriftelijk of per mail een verzoek om jouw persoonsgegevens over te dragen en benoem hierin om welke gegevens het gaat en naar welke partij. Binnen 4 weken ontvang je van mij een reactie. Indien ik van mening ben dat ik bevoegd ben de gevraagde gegevens door te sturen, ontvang je van mij een e-mail met een overzicht van welke gegevens ik aan wie op jouw verzoek heb verstrekt. 
Recht van bezwaar en overige rechten 
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer ik het bezwaar heb ontvangen zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken. Wanneer het bezwaar gegrond is, zal ik een overzicht van jouw gegevens die ik opsla en / of gebruik per e-mail toesturen. Daarna zal ik de verwerking stoppen en jouw gegevens verwijderen. 
Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je van mening dat ik jouw persoonsgegevens niet juist gebruik of administreer? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Toestemming intrekken
De toestemming die je geeft om mij bepaalde informatie te laten verwerken, kan je ook weer intrekken. Als je mij een bericht stuurt dat je deze toestemming weer intrekt, zorg ik dat vanaf dat moment die gegevens niet meer verwerkt worden.
Controle identiteit en opsturen gevraagde gegevens
Indien er op basis van bovengenoemde rechten persoonsgegevens worden verstrekt, zal ik jouw identiteit controleren. Wanneer dit volgens mij juist is, stuur ik de gevraagde gegevens enkel naar de bij mij bekende contactgegevens.
Privacybeleid wijzigen
Ik behoud mij het recht voor mijn privacybeleid te wijzigen. Wanneer de manier waarop ik omga met jouw persoonsgegevens wijzigt, zal ik je per e-mail daarvan op de hoogte stellen. De meest recente versie van mijn privacybeleid is te vinden op de website. 
Contactpersoon 
De verantwoordelijke voor het privacybeleid ben ik zelf. Voor vragen over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens om ga, kun je contact met mij opnemen. Mijn gegevens staan hieronder. 
Naomi Reisner van Emmerik (eigenaar) T: 0645556276 E: info@naomimakeupandhair.com
 
Overige bedrijsinformatie
Ik ben geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66234751. Meer informatie kun je vinden op mijn website www.naomimakeupandhair.com

Laatste update 14-01-2021

bottom of page